ATLETSKI SAVEZ VOJVODINE

     10. aprila 1921. godine u Velikom Bečkereku osnovan je Atletski savez Vojvodine (ASV). Izabran je inicijativni odbor čiji je predsednik bio Konstantin - Koka Jovanović. Članovi odbora bili su: Radmilo Mojić, Jene Kristijan i Ivan Balaž.

    11. septembra 1921. godine u Zagrebu osnovan je Atletski Savez Jugoslavije (ASJ). Savez je u svom sastavu imao pored ženske atletike, hazenu i tešku atletiku. Sledeće godine izvršeno je odvajanje teškoatletskog od lakoatletskog saveza. ASJ  menjao je ime na Jugoslovenski lakoatletski Savez (JLAS) i  formirao četiri podsaveza (slovenački, zagrebački, beogradski i vojvođanski).

    Veliki Bečkerek postao je jedan od podsaveza sa nazivom: Vojvođanski Lakoatletski Podsavez (VLAP). VLAP zvanično je osnovan 26. februara 1922. godine u Velikogm Bečkereku u hotelu „Rózsa”. U podsavezu učlanili su se sledeći klubovi: iz Velikog Bečkereka (Obilić, Viktorija, Kadima i Slavija), Subotica (JAD Bačka, SAND), Sombor (Somborsko Sportsko Udruženje, Amateur i Vojvodina), Velika-Kikinda (Kikindski atletski klub - KAC, Omladina i AK Srbija), Žombolja (Sportsko društvo Žombolja - ZsSE), Novi Sad (Juda Makabi, Omladina) i Debeljački sportski klub - DSK iz Debeljače. Za počasnog predsednika VLAP-a izabran je Konstantin - Koka Jovanović, za predsednika Karolj Ambrozi, sekretar Ivan Mojić, blagajnik Henrik Kon, članovi upravnog odbora: Žarko Andrejević, Ištvan Seneši, Mor Glikman, Lipot Marković, tehničko odelenje: predsednik: Karolj Ambrozi, Jene Kristijan, sekretar Milorad Mojić, Teofil Hala, nadzorni odbor: Lajoš Vajda, Miša Olćan i Deže Kardoš. Upisnina je bio 25, članarina godišnja 60, overa registracije 2 dinara.

 VLAS od 1921. godine posebno beležio rekorde: Banata, Bačke i Vojvodine, održavali Vojvođansko prvenstvo, a najbolji su učestvovali na zemaljskim takmičenjima i državnim prvenstvima.
Sledećih godina VLAP nastavlja sa radom, ali se i osećaju nesređene prilike na relaciji Jugoslovenskog Lako-atletskog saveza (JLAS)  i podsaveza. Izbijaju sukobi, zabranjuje se rad podsaveza, ova odluka se kasnije povlači da bi konačno ipak 1928. godine Vojvođanski Lakoatletski Podsavez bio ukinut.

 U poslednjoj deceniji uoči II svetskog rata konsolidovale su se prilike u Vojvođanskoj atletici.Veći gradovi, klubovi: Subotica, Sombor, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Senta,Vršac i Kanjiža, uglavnom imaju svoju atletiku. Međutim atletikom u višim mestima uglavnom su se bavili u školama.

01.aprila 1945. godine formiran je Inicijativni odbor za obnovu fiskulture i sporta u Vojvodini. 6-7. maja 1945.godine u Beogradu na sastanku predstavnika fiskulturno-sportskih tela svih federalnih jedinica FNRJ osnovano je  „Fiskulturni odbor Jugoslavije ” ( FOJ,) koji već krajem godine menja ime u  „Fiskulturni savez Jugoslavije ”  (FISAJ). Sredinom maja 1945.godine osnovan je „Fiskulturni Odbor Vojvodine” (FOV) . Oformljeni su stručni odbori koji su rukovodili i koordinirali sportove.

04.jula1948. godine u Beogradu osnovano je „Atletski Savez Jugoslavije”  (ASJ). 1948. godine osnovan je i  „Atletski Savez Srbije”(ASS), a u njemu i Pokrajinski odbor Atletskog saveza Srbije za Vojvodinu: „Atletski Odbor Vojvodine”  (AOV).1970-ih godina AOV uzima ime „Atletski Savez Vojvodine” (ASV), a krajem1990-ih i početkom 2000 godina jedno vreme nosi ime „Asocijacija Atletskih Klubova u Vojvodini” (AAKV). Posle vraća se na stari naziv i dan danas se zove ASV.

AOV je bio dobrovoljna sportska organizacija sa ciljem da razvija, organizuje i unapređuje atletski sport na teritorjiji APV. Osnovne organizacije su mu bile: atletski klubovi, sekcije i aktive kao i zbor atletskih sudija, a organi rukovođenja su mu bili: konferencije, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinski odbor.

ASV danas udružuje klubove, registruje, preregistruje takmičare, trenere, atletske sudije, organizuje seminare-kurseve, izrađuje kalendre za takmičenje, izdaje godišnji bilten, nagrađuje, - vodi i koordinira rad atletskog sporta u celoj pokrajini.